Friday, February 26, 2021

Chiều kích xã hội của Sản vật

Trong một tập sách xuất bản năm 1986 (1), GS Arjun Appadurai phác thảo một góc nhìn mới cho hàng hóa trong xã hội: "Trao đổi kinh tế tạo ra giá trị. Giá trị được nhập thân (đậm đà) vào bên trong hàng hóa là cái được trao đổi. Tập trung vào những vật được trao đổi, hơn là đơn giản chỉ nhìn vào hình thức hay chức năng của việc trao đổi, cho phép lập luận rằng cái tạo ra mối nối giữa trao đổi và giá trị chính là chính trị, theo cách nói khái quát. [...] Cũng giống như con người, sản vật có cuộc sống xã hội."

(1) Appadurai ed. 1986, The Social Life of Things: Commodities in cultural perspective, Cambridge University Press

No comments:

Post a Comment